Folyamatban
Menüpontok
Adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT,
JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

www.networksystem.hu weboldal és hozzátartozó aloldalainak adatvédelmi, adatkezelési szabályzata és jognyilatkozata.


Bevezetés.

Az alábbiak szerint adjuk közre a honlap adatkezelési gyakorlatára vonatkozó elvek, és szabályok összességét, mely által eleget teszünk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek és GDPR előírásainak.

Jelen adatkezelési szabályzat a www.networksystem.hu weboldal és annak összes aloldalainak adatkezelésére vonatkozó irányelveket tartalmazza, melyeket a www.networksystem.hu tulajdonosa és ennek az oldalnak az adatkezelője és adatfeldolgozói továbbiakban Üzemeltetők magukra nézve kötelezőnek ismernek el, azoknak alávetik magukat. Jelen tájékoztató teljes szövege, valamint annak esetleges módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az adatkezelésre vonatkozó jogi hátteret alapvetően Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) adja meg.

Szabályzatban használt fogalmak :

Tulajdonos : Szabó Zoltán egyéni vállalkozó

Felhasználó : Azon személyek, akik beregisztrálnak a NS rendszerbe

Üzemeltető : ADMIN felület használatára jogosult személyek

Érdeklődő : Hírlevélre feliratkozó, Konzultációs időpontot kérő, Videótéka felületére belépő, Webkonferenciára belépő, Rendezvényre jelentkező, Kérdőívet kitöltő személy.

1.0 Adatkezelő megnevezése és elérhetősége

(1.1) Adatkezelésért felelős személy


Szabó Zoltán tulajdonos, adatkezelő

 egyéni vállalkozó. Adószám : 69036381-1-29
 Székhely : 4029 Debrecen Kölcsey u 16.

Adatkezelő a networksystem és annak aloldalaira beregisztrált személyek adatait kezelheti a szabályzatban leírt módon. A rendszerben adatot és regisztrációt törölni csak az adatkezelő tud és ő jogosult erre. Szintén csak az adatkezelő tudja beállítani az egyes regisztrációk esetén a rendszer használati időt, a rendszert beélesíteni és a befizetett rendszerhasználati díjról számlát kiállítani.

(1.2) Adatfeldolgozó(k), - továbbiakban „üzemeltetők”:

A Network System és az összes aloldalanál a weboldal alján található az adatfeldolgozók névsora és elérhetősége és az a dátum amely időponttól adatot kezelhet az aloldalon.

(1.3) Az adatkezelés jogalapja:

A Networksystem és aloldalai, a természetes személy önkéntes hozzájárulása és az adatkezelő jogos érdeke  valamint jogszabályi előírás alapján tárol el adatokat, amelyhez az ügyfelek a regisztrációnál vagy a hírlevélre feliratkozásnál hozzájárulnak.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó a regisztrált és látogató adatait harmadik személyeknek  semmilyen formában nem adja el, nem továbbítja ill. nem adja át, a személy kifejezett hozzájárulása nélkül.

Az adatfeldolgozók csak a saját aloldalukhoz tartozó személyek adatait kezelhetik. A többi aloldal adataihoz nincs hozzáférésük.

A Network System tulajdonosa az adatfeldolgozóknak megbízást ad, hogy az átadott Network System rendszerbe beregisztráló, hírlevélre feliratkozó, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkező, webkonferenciára jelentkező, videótéka felületbe belépő és konzultációs időpontot kérő  személyek által önkéntesen megadott adatait a networksystem aloldalán kezelje az adatvédelmi törvények maximális betartása mellett. Az adatfeldolgozók felelnek az adatvédelmi előírások betartásért és betartatásért az általuk használt Network System rendszer aloldalán.

Az önkétesen megadott adatok 8 különböző adatbázisban tárolja el a rendszer.

Üzleti hírlevélre feliratkozó személyek adatai a „Üzleti érdeklődők” adatbázisba kerül eltárolásra.

Termékes hírlevélre feliratkozó személyek adatai a „Termékes érdeklődők” adatbázisba kerül eltárolásra.

Konzultációs időpontot kérős személyek adatai a „Konzultáció” adatbázisba kerül eltárolásra.

Videótéka felületébe belépő személyek adatai a „Videótéka” adatbázisba kerül eltárolásra.

Kérdőívet kitöltő személyek adatai a „Kérdőív” adatbázisba kerül eltárolásra.

Rendezvényre jelentkező személyek adatai a „Rendezvények” adatbázisba kerül eltárolásra.

Webkonferenciára jelentkező személyek adatai a „Webkonferencia” adatbázisba kerül eltárolásra.

 • továbbiakban adatbázisok.

A megbízás az adatfeldolgozó személyes adatainak feltüntetésével lép érvénybe. Adatfeldolgozói státusz megszüntetése esetén a megszűnés időpontja is feltüntetésre kerül.

Az adatfeldolgozók levelet tudnak küldeni a Network System 8 adatbázisába lévő személyeknek. A kiküldött levelek tartalmáért szintén ők vállalnak felelősséget. Az adatfeldolgozók új elkapó oldalakat és Facebook posztokat tudnak létrehozni. Ezek esetén is be kell tartanai az adatvédelmi és a Facebook által előírt hirdetési szabályokat.

Az átadott rendszerben a partnerek által megjelenő kommunikációért, blog bejegyzések, siker sztorik, személyes bemutatkozás tartalmáért szintén az adatfeldolgozók felelnek. A nem megfelelő bejegyzéseket az adatfeldolgozók módosítani vagy törölni tudják.

Az adatfeldolgozók a tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik, harmadik félnek nem adják ki.

Az adatfeldolgozók a rendszert használó partnerekről statisztikai adatokat kapnak, amit bizalmasan kell kezelniük, harmadik személynek nem adható ki.

Az adatfeldolgozók maximálisan betartják az ebben a szabályzatban szereplő előírásokat.

Az adatfeldolgozók hozzáférést kapnak az aloldalhoz tartozó ADMIN felülethez.

A felhasználók szintén be kell tartaniuk az adatvédelmi szabályzat előírásait a személyes bemutatkozás, sikersztori, blog írás és privát email küldés esetén.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy az adatfeldolgozók ellenőrzik a NS-ben folytatott kommunikációt és abban az esetben, ha az adatvédelmi előírásoknak nem felel meg a tartalom az adatfeldolgozók módosíthatják, vagy törölhetik azt.

(1.4) Adatvédelmi szabályzat fogalmi meghatározásai:

 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
   
 • admin felület: az alodalhoz tartozó zárt felület, ahol az adatfeldolgozók az átadott rendszer tartalmán tudnak változtatni. A részleteket a weboldal alján az admin felület kezelése résznél találod meg.

(1.5) Adatkezelési  irányelvei:

 1. Adatkezelő és üzemeltető(k) biztosítja azon jogot hogy a felhasználók a szolgáltatások igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan , hogy nyilatkozatával az adatkezelést, adattovábbítást részben, vagy egészen megtilthassa office@networksystem.hu címre küldött levéllel.
 •  
 1. Az adatkezelő és üzemeltető(k) biztosítják, hogy az érintettek a honlapon elérhető szolgáltatás(ok) igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhetik, hogy  mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
 2. Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait különös tekintettel az alábbiakra:

 

- A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint azérintettszámára átlátható módon végzi.

- A személye adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

- Aszemélyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns csak a szükséges mértékű.

- A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan, beazonosíthatatlan adatokat haladéktalanul törölni kell.

- A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

- A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát beleértve a az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

- Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

(1.6) Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az adatvédelmi szabályzat végén található részletesen az adatkezeléssel kapcsolatos összes jog és a panaszkezelés módja.

 

2.0 Networksystem és aloldalainak adatkezelésének általános célja.

Főoldal: A networksystem.hu rendszer egy tájékoztató weboldal, amely általánosságban mutatja be a rendszer működését.

(2.1) Főoldal felépítése.

www.networksystem.hu

Általános szöveges és videó ismertetők a Network System funkcióiról.

Hírlevél feliratkozási lehetőség

https://www.networksystem.hu/csomagok

Részletes szöveges és videó ismertetők.
Demo verzió
Elkapó oldal gyűjtemény
Networker csomagok funkciójának és árának ismertetése
Megrendelés

(2.2) Adatkezelés hírlevélre feliratkozás esetén

Név + Email + Telefonszám + Feliratkozás dátuma + Kiküldött email darabszáma

(2.3) Adatkezelés megrendelés esetén

Név + email + telefonszám + Választott csomag + Település + MLM cég neve + Csoportod létszáma + Megjegyzés

(2.4) Aloldalak felépítése:

Konkrét megrendelés alapján kifejlesztett online marketing rendszer.
Az aloldalak felépítése. A megrendelő által választott domain név.networksystem.hu

(2.5) Általános rendelkezések:

Az adatokat kizárólag az érintett által elfogadott célra használjuk. Az adatokat hírlevél és email küldési, statisztikai, oktatási, tájékoztatási, számlázással és egyéb marketing céllal tároljuk. Ennek a nyilatkozatnak az ELFOGADÁSA az egyedi információkhoz, hírlevelekhez, tudásanyaghoz és a weboldal zárt felületéhez való hozzáférés feltétele. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

3.0 Adatkezelési közzététel:

(3.1) Az adatgyűjtés ténye a kezelt adatok köre:

A honlap működtetése során az Üzemeltető(k) jogosult a felhasználóktól a jelen szabályzatban  felsorolt adatokat gyűjteni.

(3.2) Az érintettek köre: A honlap látogatói, illetve az ott hírlevélre feliratkozó vagy regisztráló valamennyi  természetes személy, érintett.

(3.3) Az adatkezelés jogalapja: Jelen szabályzat 1. oldalán felsoroltakon túlmenően a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

Az Üzemeltető(k) szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A networksystem.hu csak a legszükségesebb adatokat kéri be és tárolja el.

(3.4) Az adatkezelés időtartama:  Az adatkezelés  a hozzájárulás visszavonásáig történik- kivéve az egyéb jogszabályban meghatározott tárolási időt. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail  címre küldött levélben.

(3.5) A networksystem.hu több célból kezel személyes adatokat.

Üzemeltető(k) a weboldal használata során az érintettek által igénybe veendő szolgáltatások nyújtására irányuló tájékoztatás, az Üzemeltető(k) által szervezett előadások, webkonferenciák, konzultációk, aktuális hírek, információk és az adott projekttel kapcsolatban felmerült bármilyen tájékoztatás, oktatás, online marketing, hírlevél küldés az érintettek részére és ennek a céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. Továbbá a weboldalra bármilyen módon beregisztrált személy adatait. Minden egyes adattárolás során az időpont is rögzítésre kerül.

Bármelyik hírlevél feliratkozás esetén rögzítésre kerül, hogy az előre megírt írásos tájékoztató anyagok közül hányadik levél került kiküldésre.
 

Networker rendszer esetén az alábbi személyes adatbázisokat használjuk.

1. Üzleti hírlevél feliratkozás.
2. Termékes hírlevélre feliratkozás.
3. Networksystem regisztráció
4.) Konzultációs időpont kérés
5.) Rendezvényre jelentkezés
6.) Kérdőív kitöltés
7.) Videótéka felületére belépés
8.) Webkonferencia

 

(3.6) Személyes adatbázis, kezelt adatok köre:

A networksystem aloldallal rendelkező személykehez a saját weboldalukon keresztül networksystembe beregisztráló, üzleti vagy termékes hírlevélre feliratkozó, konzultációs időpontot kérő, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkező, videótéka felületére belépő és webkonferencián részt vevő személyek adatai kerülnek eltárolásra és a tudomásukra jutott adatokat csak az aloldallal kapcsolatos MLM tevékenységével kapcsolatban használható fel.

(3.6.1) Hírlevélről leiratkozó vagy Network System regisztrációt megszüntető személy adatait semmilyen formában nem lehet felhasználni.

(3.7) Üzleti és termékes hírlevélre feliratkozó adatbázis szerkezete és eltárolt adatok felépítése.

(3.7.1) Név + Telefonszám + Email + Feliratkozás dátuma + Kiküldött emailek darabszáma + Állapot

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
Hírlevél küldésre, akkor kerül sor, ha valaki feliratkozik a hírlevél küldésre. Ezek a hírlevelek véges számban automata módon kerülnek kiküldésre.

Kettő típusú hírlevél feliratkozást különböztetünk meg : üzleti és termékes.

A bekért adatok típusú megegyezik csak más tartalommal kerülnek kiküldésre az írásos tájékoztató anyagok.

A rendszert felhasználó személy az üzleti és termékes feliratkozó adatbázis esetén az „állapot” mezőt kezelik.

(3.7.2) Networksystem rendszerébe történő regisztráció esetén bekért adatok.

Ingyenes regisztráció esetén bekért adatok

Vezetéknév
Keresztnév
Email
Jelszó
Ország
Irányítószám
Település
Utca + Házszám
Telefonszám
Születésnap
Regisztráció dátuma. 
(ezt a rendszer automatikusan adja meg)

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
A regisztráció után mindenki névre szóló saját aloldalt kap, aminek a felépítése a következő:

www.aloldal domain neve.networksystem.hu/regisztráló személy nevéből létrehozott egyedi azonosító.

A regisztrációval az adott személy hozzájárul, hogy a publikus oldalon a neve + email címe és telefonszáma megjelenjen.

Az éves rendszerhasználati díj megfizetése után kötelező jelleggel megadandó adatok.

Számlázási név
Számlázási cím (irányítószám + Város + utca)
Adószám

A számlázási célból megadott adatok bekérése törvényi előírás alapján történik.

Az éves rendszerhasználati díj megfizetése után önkéntesen megadható adatok.

Saját MLM regisztrációs link
MLM-es azonosító
Facebook
Instagram
Youtube csatorna
WhatsApp
Telegram
Profil kép
Személyes bemutatkozás szöveges tartalom
Személyes bemutatkozás Youtube videó
Sikersztori szöveges tartalom
Sikersztori Youtuba videó.

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
Az adott személy hozzájárul, hogy az önkéntesen megadott adatai publikus oldalon megjelenjenek.


(3.7.3) Konzultációs időpont adatbázis:

Név + Email + Telefon + Konzultációs időpont + Település + Állapot + Szöveges mező

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.

(3.7.4) Rendezvényre jelentkezés adatbázis:

Név + Email + Telefon + Létszám + Település + Rendezvény dátuma + Megnevezés

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
 

(3.7.5) Kérdőív adatai:

Név + Email + Telefon + Kérdések szövege + Kérdésekre adott válasz + Település

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.

(3.7.6) Videótéka adatbázis

Név + Email + Telefonszám

(3.7.7) Webkonferencia adatbázis

Név + Email + Telefonszám + Időpont + Megjegyzés

(3.7.8) Kapcsolattartás, központi és privát email küldés a 8 adatbázisban beregisztrált személyeknek.

A www.networksystem.hu és aloldalainak rendszerbe beregisztrált személyek rendszeres információkat, híreket kapnak az adott projekttel kapcsolatban.

Az email küldés történhet központilag az ADMIN felületet kezelő személy által vagy privát email küldés keretében, amikor az aloldalt használó személy küld levelet. Levelet lehet küldeni mind a 8 adatbázisban szereplő személyeknek.
Központilag kiküldött levelek esetén az összes személy megkapja a levelet, aki beregisztrált a rendszerbe.

Minden kiküldött levél tartalma eltárolásra kerül az „információs központ” menüpontban.

A központilag kiküldött levelekért az adatfeldolgozó tartozik felelősséggel.

Privát email tartalmáért, abban folytatott kommunikációért és az adatvédelmi szabályzat maximális betartásért az aloldalt használó személy tartozik jogi felelősséggel.

Emailt csak az általa képviselt MLM-es üzlettel kapcsolatban lehet küldeni. Minden más kommunikáció kéretlen tartalomnak minősül.

(3.7.9) Egyéb kommunikáció.

Blog és Privát blog

Blogot író személy + Blog tartalma + Privát vagy közösségi blog

(3.7.10) Tudásbázis

Kategória + Kérdés szövege + Időpont + Szöveges válasz

(3.7.11) FACEBOOK HIRDETÉS

Facebook hirdetés megrendelésekor a következő adatok kerülnek eltárolásra.

Név + Email + Telefonszám + Hirdetési csomag típusa + Kiválasztott elkapó oldal megnevezése + Megrendelés dátuma + Hirdetési kattintások száma + Hirdetés elindítása + Számla kiállítása + Hirdetés lejárati dátuma

Az aloldal felhasználója felel az általa megadott adatok valóság tartalmáért.
A „Bemutatkozás” + „Sikersztori” részben szereplő kommunikáció tartalmáért és az általa feltöltött profil képért és személyes online elérhetőségeket hitelességéért.

4.0 ADATBIZTONSÁG

Az adatbiztonságot a networksystem a következő módon biztosítja. SSL titkosítást használ a weboldal. Tűzfal és számos program védi a szervert.

A Network System rendszer működését Megbízott a Dataplex (T-System) virtuális szerverén üzemelteti. A szoftver használata során a Megbízott a rendszert használók részére on-line ügyfélszolgálatot és műszaki tanácsadást biztosít.

Az érintett jogszabályhely úgy rendelkezik, hogy a honlap-látogatójával, felhasználójával, mint éríntettel közölni kell az adatkezelés szabályait. Ez a szabályzat nyilvánosan elérhető a www.networksystem.hu oldalon és az aloldalakon keresztül.

5.0 Egyéb adatkezelési módok:

A weboldalon és a weboldal belső felületén található összes állomány jogvédett (Copyright) anyagok. Felhasználni más üzleti célra vagy másolatot készíteni róluk szigorúan tilos. A weboldal Felhasználási feltételek részletesen tartalmazzák a weboldalon feltöltésre került állományok felhasználásának a módját.

(5.1) Hírlevelek:
A honlapon regisztrált érintettek a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető(k) reklámajánlataival, hírleveleivel, heti programjával és egyéb tájékoztató anyagokkal online módon a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Az Üzemeltető(k) vállalják, hogy nem küldenek spam-nek minősülő kéretlen reklámüzenetet, és biztosítja az indokolás nélküli, ingyenes leiratkozás jogát. Az adatok kezelése a regisztrációtól a törlésig terjedő időben történik. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetésére a jelen szabályzat általános megállapításai vonatkoznak.

(5.2) Adatok törlése

Az adatkezelés kezdő időpontja a látogatás, illetve a regisztráció időpontja, melyet követően Üzemeltető(k) jogosult a regisztráció törléséig az adatot kezelni. A regisztrált személyek email-ben az office@networksystem.hu oldalra küldött levélben is kérhetik az adatainak a törlését, amelynek 24 órán belül eleget kell tennie az  adatkezelőnek.
Adatot törölni csak az adatkezelő tulajdonosnak van joga és lehetősége. A törlés tényéről a törlés kérő személy értesítést kap.

A networksystem rendszer több lehetőséget biztosít az adatok törlésére. A kiküldött hírlevelek és a networksystem oldalán is lehetőség van az adatok törlésének a kérésére.

A networksystem a törlés azonosításra is az email címet használja.

Abban az esetben ha valaki a networksystemes regisztrációjának a törlését kéri abban az esetben az aloldalhoz tartozó hírlevél adatbázisban lévő adatok és törlésre kerülnek.

(5.3) Panaszkezelés

Bármilyen panaszt az alábbi módon lehet bejelenteni.

Hivatalos tértivevényes levélben. Cím : Szabó Zoltán 4029 Debrecen, Kölcsey u 16.
Email elküldésével az alábbi email címre. office@networksystem.hu

Minden panaszt a tulajdonos az adatfeldolgozóval együtt kivizsgál és 30 napon belül érdemi választ küld a panasztevőnek.


6.0 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

(6.1)     A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy a networksystem rendszere milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

(6.2).    A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 1. A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését, amennyiben:

-       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

-       az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

-       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező
        jogszerű jog az adatkezelésre,

-       a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

-       a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
        összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,

-       a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
        tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 (6.4)    Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

-       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
        gyakorlása céljából,

-       a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelősre alkalmazandó
        uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

-       közérdekből, vagy az adatkezelősre ruházott közhatalmi jogosítvány
        gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

-       a népegészségügy területét érintő,

-       archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból,

-       statisztikai célból közérdek alapján,

-       jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
        védelméhez.                                                             

(6.5)     A zároláshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az általa megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

(6.6)     A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

(6.7)     Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz  és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a  harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.0 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő ha a lentiekben fennálló feltételek valamelyike teljesül, az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

-       az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását,

-       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-       az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 

 • hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelés korlátozása esetén a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(7.1)     Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

(7.2)     Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(7.3)     Visszavonás joga:

Az érintett adatszolgáltató jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

(7.4)     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotás jogát:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely ránézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(7.5)     Bírósághoz fordulás joga:

Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi- és Információ-szabadság Hatóság, Magyar Nemzeti Bank, NAV szintén jogszabályi felhatalmazás alapján adatközlésre hívhatja fel az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére csak a pontos cél és az adatok körének megjelölése esetén és csak olyan mértékben ad ki személyes adatot, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy ezen adatkezelési tájékoztatót módosítsa, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak módosításai.
  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről,
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 2013. év V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • Sütik (cookie-k)

A weboldal sütiket használ.
A weboldal SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.

(7.6) Közösségi hálózat (Facebook) 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy Facebook.com/hu közösségi oldalon a weboldalt kedvelő („lájkoló”) érintettek részéről regisztrált nevük és felhasználó nyilvános profilképük vonatkozásában a  egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása érdekében adatkezelést folytat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf,
http://www.facebook.com/about/privacy/)

www.networksystem.hu oldal Üzemeltetője és tulajdonosa Szabó Zoltán. 4029 Debrecen Kölcsey u 16

E-mail: office@networksystem.hu

8.0 Záró rendelkezések

 A szabályzat hatálya:

Visszavonásig érvényes. Hatálya kiterjed a szerződésben álló és a tevékenység gyakorlása során a megbízóktól, megrendelőktől kapott természetes személyek adataira. Az adatkezelő jogosult a szabályzatot módosítani, a módosítást az érintettekkel közölni kell. 


Adatkezelő kijelentem, hogy jelen dokumentum a honlapra vonatkozó adatkezelési elvek 2019.10.10 hatályos változatát tartalmazza.

 

9.0 JOGI NYILATKOZAT
 
(9.1) A www.netwworksystem.hu honlap és aloldalai (továbbiakban: honlap) és az azon található tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) teljes egészében a Szabó Zoltán/  egyéni vállalkozó Adószám: 69036381-1-29 4029 Debrecen Kölcsey u. 16/ kizárólagos szellemi tulajdona. Minden tartalom jogvédett.
 
(9.2) Azzal, hogy valaki meglátogatja vagy belép a honlapra elfogadja az alábbi feltételeket abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.
 
(9.3) A vállalkozó fenntart minden olyan jogot így különösen a tulajdonosi és szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait,  amelyet nem ruház át a honlap látogatója számára.
 
(9.4) A honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen módon, változatlan formában is. Abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely a társaság jogait sérti, vagy veszélyezteti.
 
(9.5) A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntető jogi következményeket von maga után.
 
(9.6) Az adatkezelő szavatolja, hogy a főoldalon található tartalom teljes mértéke összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra.

Az adatfeldolgozó szavatolja, hogy az aloldalon található tartalom teljes mértékben összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra.

Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.
 
Az adatkezelő és adatfeldolgozó a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősségét kizárja.
 
Amennyiben Ön a saját honlapjára, vagy annak bármelyik elemére linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

10.0 ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

(10.1) Ön a honlapot általában ingyenesen  és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.  A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz és díjfizetéshez kötött.
 
(10.2) A regisztráció során önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni. Személyes adat: bármely meghatározott azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
(10.3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 
(10.4) Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 
(10.5) Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 
(10.6) Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adat-feldolgozóval végrehajtatja.
 
(10.7) Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, tárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat) rögzítése is.
 
(10.8) A tulajdonos mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezetten felhatalmazását adta és olyan terjedelemben, amíg az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges.
 
(10.9) A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatot biztonságosan tároljuk, azt semmilyen körülmények között - az Ön előzetes kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve ha ezt jogszabály kötelezővé teszi.
 
(10.10) Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon.
 
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, illetve törlését.
 
A honlap rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím) azt, hogy mikor milyen tartalmat nézett meg a honlapon, melyik linkről navigált a honlapra. Ezen adatokat személyi azonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, hogy mely szolgáltatás tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az internet címek kizárólag statisztikai adatokat szolgálnak a társaság azokat személyes adathoz nem köti.

 

11.0 Egyéb rendelkezések.

(11.1) ADMIN felületen az alábbi adatkezelésre van lehetőség.

Az admin felületen az adatkezelést az adatfeldolgozók végzik.

Az adatfeldolgozók feladata betartani és betartatni a GDPR és az adatvédelmiszabályzat előírásait. Az adatfeldolgozó az általa kezelt ADMIN felület és admin felülethez tartozó aloldalakon folytatott kommunikációért és adatkezelésért teljes jogi felelőséggel tartozik.

A publikus oldal tartalmát, szekciók sorrendjét teljes egészében lehet szerkeszteni, módosítani. A weboldal publikus és belső oldal szöveges tartalmán lehet változtatni. Az automata módon kiküldött írásos anyagokat lehet szerkeszteni és tartalmát változtatni. Korlátlan számú elkapó oldalt és Facebook posztot lehet létrehozni. Írásos anyagokat, - akár időzítve-, tudsz küldeni a partnereknek és az érdeklődőknek. ( 8 adatbázis) Popup ablakokat a saját igényeidnek megfelelően tudod beállítani. Kérdőív tartalmát szerkeszteni tudod. Rendezvényekre való toborzását is a saját elképzeléseidnek megfelelően állíthatod be. Saját logót tudsz feltölteni.
Jogosultságot tudsz adni, hogy ki írhat Blogot. Blog bejegyzéseket, sikersztorikat, bemutatkozás szövegeit ellenőrizni tudod. Tudásbázisban feltett kérdésekre választ tudsz írni. Érdeklődő felületet és  az oktatási rész strukturális és tartalmi részét a saját igényeidnek megfelelően tudod kialakítani.

(11.2) Fizetett Facebook hirdetések és elkapó oldalaknál az adatfeldolgozókra vonatkozó irányelvek:

(11.3) Elkapó oldalakat csak az adatfeldolgozók tudják létrehozni. Az elkapó oldalak tartalmáért az adatfeldolgozók a felelősek.

(11.4) A landing oldalak kialakításakor tilos minden olyan ígéret, ami radikális változást ígér, meggazdagodást ígért, meggyógyul, lefogy, megtanul egy nyelvet gyorsan stb és teljesmértékben összhangban kell lenni a Facebook hirdetésre vonatkozó irányelvekkel.

(11.5) Facebook hirdetésekkel kapcsolatos irányelvek:

https://www.facebook.com/policies/ads#

Kivonat a szabályzatból.

Többszintű hálózati értékesítés
Szabályzat

A jövedelemlehetőségeket népszerűsítő hirdetéseknek teljes körűen ismertetniük kell a kapcsolódó terméket vagy üzleti modellt, és nem népszerűsíthetnek csekély befektetéssel gyors ellentételezést ígérő üzleti modelleket, beleértve a többszintű hálózati értékesítési modelleket is.
Példák

Gyors meggazdagodást ígérő konstrukciók

Illegális termékek vagy szolgáltatások

A hirdetések nem valósíthatnak meg, nem támogathatnak és nem reklámozhatnak illegális termékeket, szolgáltatásokat vagy tevékenységet. A kiskorúakat célzó hirdetések nem reklámozhatnak olyan terméket, szolgáltatást vagy tartalmat, amely kifogásolható, nem legális, nem biztonságos, félrevezető, vagy túlzott nyomást gyakorol a megcélzott korcsoportokra, illetve kihasználja azokat.

Nem biztonságos táplálékkiegészítők
Szabályzat

A hirdetések nem népszerűsíthetik a Facebook által saját belátása szerint nem biztonságosnak ítélt táplálékkiegészítők értékesítését vagy használatát.
Példák

Nem biztonságos kiegészítők, korlátozás nélkül ideértve az anabolikus szteroidokat, a kitozánt, a fekete nadálytőt, a mellékvesehormont, az efedrint és az emberi növekedési hormont is.

Személyes egészségi állapot
Szabályzat

A hirdetésekben nem szerepelhetnek „előtte és utána” típusú képek, illetve váratlan vagy valószínűtlen eredményt megjelenítő képek. A hirdetés tartalma nem sugallhat negatív önképet vagy próbálhat meg ilyet generálni fogyókúrás, súlycsökkentő vagy egyéb, egészségügyi termék reklámozásához.
Példák

Teljes vagy ráközelítés nélküli alakokat megjelenítő képek
Ráközelített testrészekre koncentráló hirdetésképek

Egészségügyi információk
Szabályzat

A hirdetések nem kérhetnek egészségügyi információkat – beleértve a fizikai egészséget, a mentális egészséget, az orvosi kezeléseket, az egészségügyi állapotot vagy fogyatékosságot – az előzetes engedélyünk nélkül.
Példák

Érdeklődőkeresési űrlapmezők, amelyek rákérdeznek, hogy valakinek volt-e már mentális egészségügyi problémája, például depressziója vagy szorongása

Érdeklődőkeresési űrlapmezők, amelyek rákérdeznek egy személy aktuális vagy korábbi fogyatékosságaira, például hogy használ-e kerekesszéket

 Automatikus animáció
A hirdetések nem tartalmazhatnak olyan hangokat vagy flash animációt, amelyek automatikusan, felhasználói beavatkozás nélkül lejátszódnak vagy kinyílnak a Facebookon belül, miután valaki rákattint a hirdetésre.

Tiltott pénzügyi termékek és szolgáltatások
Szabályzat

A hirdetések nem reklámozhatnak olyan pénzügyi terméket és szolgáltatást, amelyet gyakran hoznak összefüggésbe félrevezető vagy csaló szándékú hirdetési gyakorlatokkal.
Nem engedélyezett:

Kezdeti tokenértékesítések
Bináris opciók
Különbözeti ügyletek

Kriptopénzhez kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások

Szabályzat
Kriptopénz-kereskedést, illetve ehhez kapcsolódó termékeket vagy szolgáltatásokat reklámozó hirdetések előzetes írásos engedély nélkül. Az engedélyre vonatkozó követelmények részletei itt találhatók.
Nem engedélyezett:


Kriptopénz értékesítése

Engedéllyel engedélyezett:
Kriptopénz értékesítése
Kriptopénz-kereskedelmi platform
Kriptopénz

Engedélyezett:
Adóügyi szolgáltatások kriptopénzzel foglalkozó vállalatoknak
Kriptopénzhez kapcsolódó események, oktatás és hírek (ha nincs szó kriptopénztermékek vagy -szolgáltatások felkínálásáról)
Blokkláncalapú technológiával kapcsolatos információ

12.0 ADATKEZELŐ

Szabó Zoltán
Posta cím: 4029 Debrecen Kölcsey u 16
Email = 
office@networksystem.hu
Telefonszám : 70 90 44766
Adatkezelés kezdete: 2019.07.01

13.0 ADATFELDOLGOZÓK névsorát a weboldal alján található
        adatfeldolgozók menüpontban találod meg.

 

Debrecen. 2021.07.06.

 

Weboldalunk Sütiket (Cookies) használ a magasabb felhasználó élmény miatt. Az oldalra való belépéssel hozzájárulsz, hogy Sütik (Cookies) legyenek elhelyezve a gépeden.
Bezárom